Implementare – Programul START-UP NATION 2017

Etapa I  – Semnarea acordului de finantare cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat:

În vederea semnării acordului de Finanţare, trebuie sa prezinti la contractare urmatoarele 4 documente in original:

  1. Certificatele de atestare fiscală ANAF.
  2. Certificatele de atestare fiscală bugetele locale.
  3. Documentul emis de către ONRC din care să rezulte că întreprinderile beneficiare sunt întreprinderile nou înființate de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată (cod CAEN).     Acest certificat o sa va coste 45 lei.
  4. Cererea tip de acord de principiu pentru finanțare (Anexa 3) – Aceasta anexa ar trebui sa existe deja, a fost încărcata la depunerea online a proiectului.

În maximum 1 an de la intrarea în vigoare a acordului de finanțare, dar nu mai târziu de  29 septembrie al anului următor intrării în vigoare a acordului de finanțare, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia aferentă cererii de plată/rambursare la sediul OTIMMC

Etapa a II-a  – Contractarea creditului punte ( daca e veti alege aceasta varianta).
În acest moment, 3 banci colaboreaza cu Guvernul, pentru acest program, pentru a oferi beneficiarilor acest tip de credit: CEC BANK, BCR si Banca Transilvania.

Etapa a III-a – Achizitiile din planul de afaceri depus si aprobat:

Aveti obligativitatea de a achiziţiona bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă, cu respectarea principiilor prevăzute în legislația în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv să întocmiti  un dosar de achiziţie care să cuprindă: minim trei cereri de ofertă și dovada transmiterii acestora, ofertele primite, note justificative, studii de piata, un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii și după caz, documentul din care să rezulte autorizarea activității furnizorului.

Acest dosar va fi prezentat după încheierea contractului, la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată, împreună cu declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu se află în cazurile prevăzute la art 3.2.(3) din Procedură.

Dosarul de achiziție se întocmește pentru toate bunurile (inclusiv spațiile mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț) și serviciile eligibile  cu excepția cheltuielilor aferente achiziției spațiului , serviciilor de consultanță, salariilor, utilităților și chiriilor.

Etapa a IV-a – Depunerea cererii de plata / rambursare

Acordarea ajutorului de minimis se face pe baza cererii de plată/rambursare a ajutorului de minimis, pe care beneficiarul trebuie să o depună spre aprobare la OTIMMC , însoţită de Pentru locurile de muncă nou create în cadrul proiectului – dovada creării acestora se va face la data depunerii ultimei cereri de plată sau rambursare, cu contractul individual de muncă înregistrat, cu normă întreagă, încheiat pe perioada nedeterminată şi ulterior, pe o perioadă de raportare de doi ani după finalizarea implementării proiectului, se va face dovada menținerii acestora cu documentele prevăzute de legislaţia în vigoare (extras REGES, Registru salariaţi din Revisal si Raport pe salariat din REVISAL).

Etapa a V-a – Raportarea intermediara/ finala

Dupa finalizarea achizitiilor si depunerea cererii de plata/rambursare a ajutorului de minimis, beneficiarul trebuei sa raporteze periodic, progresul facut in im-plementarea planului de afaceri (dupa finalizarea achizitiilor, dupa finalizarea perioadei de implementare, in timpul perioadei de monitorizare).

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *